Q&A

온라인상에서 출석(진도체크)체크가 되는 강좌의 형태는?

Writer : Administrator
Wrote on : 2021-08-04 10:12
Hit : 477

1. 출석체크(진도체크)가 되는 영상 콘텐츠

. VOD 영상     .강의콘텐츠 영상      

      image (2).png                image (3).png


2. 온라인 출석부 메뉴에서 출석체크를 하지 않는 콘텐츠

. 한글파일 읽기자료   . PPT파일        

       image (4).png                   image (5).png


2항의 경우 담당 교수가 별도로 출석 체크하며 온라인 출석부에서는 체크 되지 않음에 유의

2021-08-04
Administrator